Bra att veta

Om olyckan skulle vara framme, och något eller någon kommer till skada, har Eken städ en ansvarsförsäkring tecknad hos Folksam, vilken täcker skador på upp till tio miljoner kronor.

Eken städ har tecknat ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Eken städ eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak-eller personskada ersätter Eken städ sådan skada. (direkt skada eller direkt förlust). Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter detta kommer inte att beaktas.

Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret. Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan.

Skador som inte ersätts:  Skador som uppkommit på grund av bristande information till städaren t.ex. angående skötsel av en viss typ av material, ersätter Eken städ ej uppkommen skada för. Vi ersätter inte skador som åstadkommits på grund av att lös/fast inventarie inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas Eken städ som sedan skriver in detta i arbetsordern. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej.

Utbetalningar av ev skador sker direkt till kunden och oftast  kvittas inte mot kundfakturor.